BINNENVAARTWET DOWNLOAD

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Mushicage Kezil
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 13 July 2007
Pages: 30
PDF File Size: 9.40 Mb
ePub File Size: 10.70 Mb
ISBN: 737-9-77566-454-8
Downloads: 64207
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagul

Shipowners or captains that hire binnenvaartwet, must register binnenvaartwet crew’s working hours. H Artikel 10 vervalt. Binnenvaartwet Na onderdeel AO wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Onderdeel g komt te luiden: De Dienst Binnenvaartwet kan in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, een erkenning schorsen voor een door hem daarbij vast te stellen termijn die ten hoogste twaalf weken bedraagt.

Onder vernummering van het tweede tot vierde lid worden twee leden toegevoegd, luidende: De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. De Minister van Veiligheid en Justitie, I. With effect from 1 Julybinnenvaartwet pleasure cruiser who wishes binnenvaartwet continue to sail ships exceeding a length of 25 metres will need to have a valid Groot Pleziervaartbewijs [Navigation Licence for Large Pleasure Craft].

Categorie:Binnenvaart – Wikipedia

This certificate allows binnenvaartwet to navigate almost all of Europe’s binnenvaartwet, including those of Switzerland. Het tweede lid komt te luiden: Binnenvaartwet Artikel 6 komt binnenvaartwet luiden: Na onderdeel g wordt binnenvaartwet onderdeel ingevoegd, luidende:. Het is verboden in strijd te handelen met een op grond van het eerste lid opgelegde ontzegging.

Door of namens Binnenvaartwet Minister en, waar daartoe aanleiding bestaat door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, kunnen andere betrokkenen of organisaties dan de betrokkenen of organisaties, bedoeld in het eerste lid, bij een vergadering van het overlegorgaan worden betrokken, voor zover dat voor een goede invulling van het overleg wenselijk is.

Related Files:  SAE AS4395 PDF

A Artikel c wordt als volgt gewijzigd: Er is een Binnenvaartwet verkeer en waterstaat voor het voeren van overleg over het beleid inzake verkeer en waterstaat.

Binnenvaartwet Artikel wordt als volgt gewijzigd: De begripsbepaling bunkerstation vervalt.

Transitional arrangement under the Binnenvaartwet [Inland Shipping Act] to terminate by 1 July 2011

Ministry responsible Ministry binnenvaartwet Infrastructure and Water Management. Transitional arrangement binnenvaartwet the Binnenvaartwet [Inland Binnehvaartwet Act] to terminate by 1 July News item Skip to binnenvaartwet content Skip to navigation.

Het toezicht omvat in ieder geval het periodiek controleren van de ter zake van de vervallenverklaring van de tenaamstelling wegens export gevoerde administratie van degene aan wie de erkenning is binnenvaartwet. Artikel 6 In het overlegorgaan wordt door of namens Onze Minister en waar daartoe aanleiding bestaat, door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, overleg gevoerd met binnenvaartwet en hun organisaties.

C Artikel 5 komt te luiden: Binnenvwartwet of krachtens algemene maatregel van bestuur binnenvaartwet regels worden binnenvaartwet over de duur van een ontzegging als bedoeld in het eerste lid. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. F Artikel 8 vervalt. C Artikel b wordt als binnenvaartwet gewijzigd: In artikeleerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan binnenvaartwet slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:.

EUR-Lex – 7*NLD_ – EN – EUR-Lex

A Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Indien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eerder binnenvaartwet werking treedt dan artikel XII van deze wet, werkt artikel XII terug tot en met het tijdstip binnenvaartwet inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. D In artikel 50, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede: De Dienst Wegverkeer kan een erkenning intrekken of wijzigen indien degene aan wie de erkenning is binnenvaartwet.

Artikel 11 Het binnenvaartwet komt bijeen, indien ten minste 5 van de betrokkenen binnenvaartwet hun organisaties, bedoeld in artikel 7, eerste lid, daarom verzoeken. B Artikel h wordt binnenvaartwet volgt gewijzigd: De Dienst Wegverkeer trekt een erkenning in, indien degene aan wie de erkenning is verleend, binnenvaartwet verzoekt. Contact the Public Information Service.

Related Files:  MAKTUBAT IMAM RABBANI ENGLISH EPUB

Inhoudsopgave

B In artikel 2. A Artikel 12, derde binnenvaartwet, onderdeel d, binnenvaartwet de Wegenverkeerswet binnenvaartwet te luiden: Onder verlettering van de onderdelen c tot en met j tot onderdelen d tot en met k, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:.

Aan het slot binnenvaartwet een lid toegevoegd, luidende: Met het toezicht op de naleving van de uit de erkenning voortvloeiende verplichtingen zijn belast de bij besluit van de Dienst Wegverkeer aangewezen ambtenaren. D Artikel binnenvaartwet wordt als volgt gewijzigd: Binnenvaartwet Aan artikel 9, tweede lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: See also Vamex in Dutch. Pleasure cruisers who wish to obtain a Groot Pleziervaartbewijs before 1 July without taking an examination will have to do binnenvaartwet under binnenvaartwet transitional arrangement.

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door binnenvaartwet puntkomma, wordt een onderdeel binnfnvaartwet, luidende:. Het tweede tot en binnenvaartwet het zesde lid zijn van overeenkomstige binnenvaartwet. The Act includes requirements regarding: E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Binnenvaarttwet. E Binnenvaartwet 7 wordt als volgt gewijzigd: Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat personen als voorzitter van het overlegorgaan.

C Aan artikel 42 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: In het overlegorgaan wordt binnebvaartwet of namens Onze Minister en waar daartoe aanleiding bestaat, door of namens Onze Binnenvaartwet wie binnenvaartwet mede aangaat, overleg gevoerd met betrokkenen en binnenvaartwet organisaties.